การอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการคิดในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มีนาคม 2558

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหว้า 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการคิดในศตวรรษที่ 21

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

page1 page2 page3

ติดต่อเรา