ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2558  โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

นำโดย       ผอ.ประสิทธิ์ พรมศร          ศน.รองรัตน์ ศิริ

page1page2

ติดต่อ สพป.สก.1