เชิญคณะวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ค่ายโรงเรียนบ้านหนองเตียน

เชิญคณะวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 

รายชื่อคณะวิทยากรที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1.นางอังคณา  พัชรอานนท์          ครูโรงเรียนบ้านหนองเตียน      วิทยากร

2.นางสาวนัชนันท์ภรณ์  บุญศรี    ครูโรงเรียนบ้านหนองเตียน      วิทยากร

3.นางสาวพจนีย์   คำกำเนิด         ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ        วิทยากร

4.นางสาวณัฐณิชา  พันธ์ุบุปผา     ครูโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง    วิทยากร

5.นางสาวจิราพร   ขุนวิชิต             ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว    วิทยากร

6.นางสาวทิพนารา  เกรียงพิริยกุล  ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม         วิทยากร

7.นางสาวอาภารัตน์   น้อยแสง       ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว   วิทยากร

ติดต่อเรา