เชิญประชุม

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 มีหัวข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบ และพิจารณาปรึกษาหารือ

จึงขอเชิญ   รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ประธานกลุ่มเครือข่าย,

คณะกรรมการชมรมผู้บริหาร สพป.สระแก้ว เขต 1  และคณะกรรมการชมรมประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่  10  มีนาคม  2558  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3

สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา