กิจกรรม “สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘” โรงเรียนบ้านเทศมงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มีความเห็นร่วมกันว่า
วันมาฆบูชา นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายิ่งวันหนึ่ง
คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” (โอ – วา – ทะ – ปา – ติ – โมก)
แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา ๙ เดือน
ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า

“ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

การจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

1102 01 0320 16 14 18 32 31
36 37 3817 19 055 05 10 09 0813 12

ติดต่อ สพป.สก.1