การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี  พ.ศ. 2557  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความมุ่งมั่น  ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน  ครองคน  ครองงาน  จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ  ศิษย์  และบุคคลทั่วไป

แนวทางการดำเนินการคัดเลือก

1. ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกครู  และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามที่กำหนดในประกาศ เหมาะสมแก่การได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยพิจารณาคัดเลือกให้ได้จำนวนไม่เกินร้อยละ  20  ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทนั้นๆในสถานศึกษา  ทั้งนี้  หากคำนวณแล้วมีเศษตั้งแต่  0.50  ขึ้นไป  ให้เพิ่มจำนวนผู้ได้รับรางวัลได้อีก  1  คน  และถ้าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทใดในสถานศึกษามีน้อยกว่า  5  คน  ให้เสนอผู้ได้รับรางวัลในประเภทวิชาชีพนั้นได้  1  คน

2. เมื่อคัดเลือกแล้วเสร็จ  ให้สถานศึกษาจัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสาร มายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1  ภายในวันศุกร์ที่  30  พฤษภาคม  2557 หากพ้นจากกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1  พิจารณาคัดเลือกต่อไป

3.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ประสงค์ส่งแบบขอรับการคัดเลือกฯ  ให้จัดทำแบบเสนอฯ  และเอกสารประกอบ  เป็นรูปเล่ม  ความหนารวมแล้วไม่เกิน  30  หน้ากระดาษเอสี่  จากนั้นให้เสนอต่อผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่ดูแลกลุ่มเครือข่ายให้ความเห็นและลงนามรับรอง แล้วจัดส่งมายัง  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1  ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  หากพ้นจากกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1  พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ไฟล์ประกอบฯ

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557 (ทุกวิชาชีพใช้แบบคำขอเดียวกัน)

รายการเอกสารที่ต้องแนบ

แบบประเมินเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” (แบบปม.01 และ 02 ให้เลือกแนบมาเฉพาะแบบประเมินที่ตรงกับวิชาชีพตัวเอง)

 

สอบถามเพิ่มเติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 โทร. 037-425-313        

ติดต่อเรา