บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เพื่อเป็นการสร้างความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอันเป็นเยาวชนของชาติ ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเข้าร่วมบรรพชา จำนวน ๑๗๐ คน ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

page1 page2 page3 page4 page5

ติดต่อ สพป.สก.1