มหกรรมกีฬา-กรีฑา วังสมบูรณ์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอวังสมบูรณ์ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๒๓ โรงเรียน ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เมื่อวันศกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

page1 page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1