สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม  ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธี

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

แบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕  ณ  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน และต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ณ  โรงเรียนบ้านวังใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน จำนวน ๑๐๐ คน  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่  ๒๓  เมษายน  – ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๑. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕  มีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนได้

๒. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ โรงเรียนขยายโอกาส  มีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาชีพและในการเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนได้

10177331_742473675796507_3634780717896879472_n[1] 10314484_742476745796200_6232895755247037021_n[2] 1424490_742473632463178_4598301329791707158_n[2] 10173741_742473562463185_4152050066647783669_n[1]

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช นิสังกาศ                 กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช            ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี      ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร           อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา