ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสัครนักศึกษา ป.โท

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะเปิดดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ชั้น ๖ หรือ โทร ๐๓๙ – ๔๗๑๐๖๑

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา