รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว วันที่ 12 มีนาคม 2557
จากคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน คือ 1.นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1
2.นายสถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม
3.นางรองรัตน์ ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1

page1

page2

page3

ติดต่อเรา