การประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “เสมาคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

ประกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “เสมาคุณธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “เสมาคุณธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ผู้ได้รับรางวัล “เสมาคุณธรรม” ในรอบเพิ่มเติมทั้งหมด ให้ตรวจสอบชื่อสกุลให้ถูกต้อง หากพบความผิดพลาด ให้รีบแจ้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยด่วน ที่หมายเลข 037-425-313 เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรต่อไป

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด จะเข้ารับรางวัลในพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา