ต้อนรับคณะผู้บริหารสัญจร

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษสระแก้ง เขต1
ต้อบรับผู้บริหารสัญจร
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
1.  ผอ.มนตรี บุญสมนึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม
2. ผอ.วัช
รพงษ์ โฮมแพน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินผาสุข
พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 

 

ติดต่อเรา