รับการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมผู้บริหารสัญจร ปีการศึกษา 2558

รับการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมผู้บริหารสัญจร ปีการศึกษา 2558
จาก นางกรองแก้ว พาลี ผอ. รร.บ้านซับถาวร
และ นางณัฐวดี มัชฌิมันติกะ รก.ผอ.รร.บ้านหินกอง
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1012

13

14

15

16

ติดต่อ สพป.สก.1