คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เนื่องในการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา

ประจำเดือน มีนาคม 2558

โดย

1.นายสุจินต์   ศรีสรวล  ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและ  ประเมินผล

2.นายสมชาย  เพียรการ  รองผอ.ร.ร.บ้านหนองเตียน

3.นางศิริลักษณ์  ห้องทองคำ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ณ ห้องประชุมโรงเรียน

วันที่ 6 มีนาคม 2558

100010011003

ติดต่อเรา