รับการประเมิน 15 มาตรฐาน

โรงเรียนบ้านซับมะนาวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 15 มาตรฐาน

1. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

2. นายประสิทธิ์  พรมสร     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

3. นางรองรัตน์  ศิริ  ศึกษานิเทศน์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ในวันที่ 5 มีนาคม 2558  เวลา 09.30 น.

ณ ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โรงเรียนบ้านซับมะนาว อำเภอเขาฉกรรจ์

7

6

5

4 3

2

1

ติดต่อเรา