แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

เนื่องด้วย สพฐ.ต้องการทราบข้อมูลการเปรียบเทียบการปรับลดค่างานก่อสร้างของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558                                                                                        งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยให้โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา                                             โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โรงเรียนบ้านคลองผักขม โรงเรียนบ้านเขามะกา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านทัพหลวง                                                                              โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ   โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6  โรงเรียนบ้านหินกอง                                                                                  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์    โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองผักหนามและโรงเรียนวังจระเข้ตามแบบรายงานที่กำหนด                                                                         ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558  ตารางเปรียบเทียบค่าก่อสร้าง

ติดต่อ สพป.สก.1