โครงการธรรมจาริณี รร.อนุบาลวัดสระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการธรรมจาริณี เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันเพิงประสงค์ ให้แก่นักเรียนหญิง จำนวน ๑๓๕ คน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐๐ คน โดยดำเนินโครงการนี้ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

IMG_3435 IMG_3439 IMG_3442 IMG_3449 IMG_3454 IMG_3458 IMG_3460 IMG_3464 IMG_3471 IMG_3475

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1