เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล) ให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูล                                                                                                                                                             รายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน                                                                                                                                                                และสิ่งก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้ โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นังไม่ได้เข้าไปรายงานข้อมูลดังกล่าวkob kob2 kob3

 

ติดต่อ สพป.สก.1