แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ส่งเอกสารการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และแนวทางการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

ประจำปี 2557 ในเว๊บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ Download เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเรา