การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557

คณะอนุกรรมการ

1.นายประสาร   พรหมณา   ผอ.ร.ร.บ้านมหาเจริญ

2.นางสุรางค์     เจริญนาม   ครูร.ร.อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ

3.ว่าที่ ร.ท. วีรศักดิ์   มลิจาร   ศึกษานิเทศก์  

100010011002

 

ติดต่อ สพป.สก.1