ตรวจเยี่ยมสนามสอบNT

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ และโรงเรียนบ้านท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ยังได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นในด้านการอ่านออกและเขียนได้ให้แก่คณะครู ในโรงเรียนอีกด้วย

IMG_1849 IMG_1851 IMG_1852 IMG_1856 IMG_1864 IMG_1866 IMG_1871 IMG_1881 IMG_1887 IMG_1890 IMG_1892 IMG_1895 IMG_1899 IMG_1902 IMG_1907 IMG_1908 IMG_1914 IMG_1915 IMG_1917

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา