ให้มารับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและเอกสาร กบข.(แจ้งครั้งที่2)

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและเอกสาร กบข.

รีบมารับเอกสารโดยด่วน เ่นื่องจากใกล้หมดระยะเวลายื่นภาษีประจำปี 2557 แล้ว

(สิ้นเดือนมีนาคม 2558)