การสอบข้อสอบกลาง…ชั้น ป.2,4 และ 5

การสอบข้อสอบกลาง เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ,4 และ 5

วันที่  3  มีนาคม  2558

t1

t2

t4

t5

…………………………………………………………

ติดต่อ สพป.สก.1