ด่วน ขอความกรุณาโรงเรียนส่งแบบสำรวจสถานภาพการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม/พระพุทธศาสนา และศีลธรรมในสถานศึกษา 2558

ตามหนังสือ สปพ.สระแก้ว เขต 1ที่ ศธ 04153/ว703 ลว.17 ก.พ.2558 ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 43 โรงเรียน ขอให้ส่งด่วนภายใน 6 มี.ค.2558 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องการข้อมูลจริง ช่องทางส่ง

1. ส่งหนังสือราชการ  2. ส่งวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 6 มี.ค.2558

3. ส่ง Mail ศน.วีรศักดิ์   [email protected]  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มี.ค.2558

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งมีดังนี้  ตามแนบ

babpamarnkuntum1

babpamarn

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1