รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการบันเทิงในลูกเสือ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการบันเทิงในลูกเสือ
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ลายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ติดต่อนายณัฐกิตต์ ทองอ้อม โทร 081-9441646 ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อ สพป.สก.1