การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

ประจำปี  2558  ขึ้น  ระหว่างวันที่  2-6  มีนาคม  2558  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ของวันมาาฆบูชา จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.  เชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา  ระหว่างวันที่  2-6  มีนาคม  2558

2.  เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา  ในวันพุธที่  4  มีนาคม  2558  เวลา  07.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว

พระอารามหลวง

 

ติดต่อเรา