การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2558

เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว

และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล

ติดต่อ สพป.สก.1