การใช้ข้อสอบกลาง

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเงินค่าแบบทดสอบการใช้ข้อสอบกลาง ให้นำส่งเงินที่คุณเครือวัลย์  จำจด (เจ้าหน้าที่การเงินเขต)

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน                            2. โรงเรียนบ้านท่าเกษม

3. โรงเรียนบ้านหนองข่า                             4. โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

5. โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์                 6. โรงเรียนดาราสมุทร

7. โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์

ติดต่อ สพป.สก.1