การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ในวันที่ 3 มีนาคม 2558  เพิ่มเติมดังนี้

1. ให้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามารับแบบทดสอบพร้อมกระดาษคำตอบในวันที่ 2 มีนาคม 2558

ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  เพื่อนำไปแจกให้กับโรงเรียนในเครือข่าย

2. ทางโรงพิมพ์แจ้งว่า แบบทดสอบในแต่ละซองมี 30  ชุด โรงเรียนสามารถนำแบบทดสอบจากซองอื่น ๆ แจกตามจำนวนนักเรียน

ที่จัดห้องสอบไว้ ไม่เกินห้องละ 40 คน

3. กระดาษคำตอบเก็บใส่ซองตามจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละห้องตามความเป็นจริง ซองที่เหลือเก็บส่งคืนสำนักงานเขตฯ

เพื่อตรวจสอบว่าโรงเรียนลดจำนวนซองแบบทดสอบไปเท่าไร เพื่อส่งให้โรงพิมพ์ดำเนินการตรวจต่อไป

4. คณะกรรมการคุมสอบของโรงเรียนใดมีการเปลี่ยนแปลงให้ถือสำเนาคำสั่งไปยื่นให้กับประธานสนามสอบของแต่ละโรงเรียนด้วย

 

ติดต่อเรา