เครือข่ายคุณภาพการศึกษาพระเพลิงประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาพระเพลิงประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
เรื่องการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ประธานเครือข่าย : นายประสิทธิ์ พรมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
นายศักรินทร์ มะปรางค์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเต้น
นายนวทัศน์  แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผักชีSUA17 SUA16 SUA15 SUA14 SUA13 SUA12 SUA7 SUA6 SUA5 SUA4 SUA3 SUA2 SUA1

ติดต่อ สพป.สก.1