สพป.สระแก้ว เขต ๑ สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นเหตุพิเศษ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้อนุมัติให้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จึงได้จัดเตรียมสถานที่ออกข้อสอบอย่างปลอดภัย โดยวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ วุฒิศักดิ์  พรหมคช  ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระและอุปกรณ์ โดยให้ปราศเครื่องมือสื่อสาร จากคณะกรรมการจัดทำข้อสอบก่อนเข้าทำการเก็บตัวออกข้อสอบ ปิดล๊อกประตูทางเข้าออกทุกด้าน พร้อมทั้งได้ประสานกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ นำกำลังพลเพื่อนำลวดหนามมาทำการล้อมสถานที่ออกข้อสอบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

IMG_1379 IMG_1380 IMG_1381 IMG_1386 IMG_1388 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1391 IMG_1395 IMG_1396 IMG_1398 IMG_1401 IMG_1403 IMG_1405 IMG_1408 IMG_1411 IMG_1419 IMG_1423 IMG_1427

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1