ส่งสัญญาจ้างนักการภารโรง

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1197  ลงวันที่ 9 เมษายน  2557  ให้โรงเรียนดำเนินการส่งสัญญาจ้างฉบับจริงให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  จำนวน 1 ชุด  ขณะนี้เลยวัน เวลา        ที่กำหนดให้ส่งตามหนังสือภายใน  11  เมษายน 2557  ปรากฎว่าโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรยังไม่ส่งสัญญจ้าง  ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดส่งสัญญาจ้างโดยด่วนที่สุด

ติดต่อเรา