ผลการไม่ไปปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บทความเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

ติดต่อเรา