ขอเชิญส่งผลงานด้านพระพุทธศาสนา

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีผลงานการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้ส่งผลงาน ๕  ปีย้อนหลัง เพื่อเข้ารับการคัดเลือก รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” โดยส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.m-culture.go.th/sakaeo/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1