บทความเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

ระดับความผิดที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม

หากประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ต้องถูกลงโทษ ซึ่งอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ติดต่อเรา