การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)

แจ้งประธานสนามสอบการสอบ NT ทุกโรงเรียน เกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติม ดังนี้

1. ก่อนการสอบขอให้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบเกี่ยวกับการคุมห้องสอบ และการตรวจข้อสอบข้อเขียนให้คณะกรรมการเข้าใจ และเตรียมกรรไกร และดินสอดำ 2 ฺB สำหรับการตัดกระดาษคำตอบและฝนคะแนนให้กับกรรมการคุมสอบด้วย

2. แจ้งคณะกรรมการคุมสอบเกี่ยวกับกระดาษคำตอบว่าอยู่ในชุดข้อสอบการสอบความสามารถด้านการอ่าน ให้นักเรียนฉีกตามรอยปรุ

แล้วใช้สอบทั้งสามด้านความสามารถ

3. ให้กรรมการคุมสอบดูแลให้นักเรียนลงลายมือชื่อการเข้าสอบในใบรายชื่อให้เรียบร้อยแล้วใช้หุ้มกระดาษคำตอบ

4. ให้กรรมการกลางตรวจสอบความถูกต้อง และให้ความช่วยเหลือในการฝนกระดาษคำตอบของนักเรียน (ในส่วนของการตอบข้อเขียน)

5. ดำเนินการดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อเขียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และนำกระดาษคำตอบ (เฉพาะกระดาษคำตอบที่ฝนคำตอบและฝนคะแนนเรียบร้อยแล้ว/ส่วนกระดาษคำตอบข้อเขียนเก็บไว้ที่สนามสอบ) ส่งให้ประธานเครือข่ายนำส่งสพป. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 20.30 น.

6. คำตอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบข้อเขียน เขตจะส่งให้กับทุกโรงเรียนทาง Remote drive โดยแบ่งการส่งเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 ส่งเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาเวลา 9.50 น ช่วงที่ 2 ส่งเกณฑ์ความสามารถด้านคำนวณเวลา 11.50 น. ช่วงที่ 3 ส่งเกณฑ์ความสามารถด้านเหตุผลเวลา 14.10 น. ให้โรงเรียน Download ให้กับกรรมการคุมห้องสอบเพื่อนำไปตรวจให้คะแนนโดยเน้นการตรวจเพื่อให้คะแนน อย่าเน้นการตรวจเพื่อหักคะแนน แต่คำตอบนั้นต้องตรงประเด็น

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1