รายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสตรฯ

ด้วย สพฐ.ขยายเวลาการรายงานสภาพปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่  15  มีนาคม 2558 รหัสการรายงาน  สำหรับโรงเรียนในสังกัด ให้ใช้รหัสการรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือ Triple A และรหัสการรายงานสำหรับผู้ปกครองนักเรียนใช้รหัส 9910  (กลุ่มนิเทศฯจะขึ้นไว้ที่  Remote  Drive.กลุ่มนิเทศฯ) 

ติดต่อ สพป.สก.1