เก่งตั้งแต่เล็กเด็กที่ไหนเอ่ย…

เก่งตั้งแต่เล็กเด็กที่ไหนเอ่ย…

การประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557

 

anu_1

anu_2

anu_3

anu_4

anu_5

anu_6

anu_7

anu_8

anu_9

ติดต่อเรา