ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่กรอกแบบสอบถามการจัดสอนศีลธรรมพระพุทธศาสนาและธรรมศึกษาในสถานศึกษา

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว703 ลงวันที่ 17 ก.พ.2558 เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่ิดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ตามเอกสานที่แนบ ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน 20 ก.พ.2558 นั้น

มีหลายโรงเรียนยังไม่ส่งให้เขต จึงขอความกรุณาส่งแบบสำรวจตามที่แนบส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนครับ   จะได้รวบรวม สรุปส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน 28 ก.พ.2558   babpamarn

images

ติดต่อ สพป.สก.1