แจ้งแก้ไขข้อความนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามที่ สพป.สระแก้วเขต 1 ได้แจ้งนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                             ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 778                                                                                                                        ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแก้ไขรายละเอียด และขอให้โรงเรียนในสังกัดใช้หนังสือฉบับที่จัดส่งมาพร้อมนี้แทน

778

ติดต่อเรา