ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ                และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ   ระหว่างวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙-๕๔๒๓-๗๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา