ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุุนโล่ง)ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังแนบ IMG0050204

ติดต่อ สพป.สก.1