ผลการสอบ NT

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ กลุ่มงานวัดปละประเมินผล ได้นำผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ระดับโรงเรียน
และรายบุคคล ขึ้นไว้ใน Remote Drive กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ให้โรงเรียน Download ข้อมูลเพื่อนำ
ไปใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556

ติดต่อ สพป.สก.1