(ด่วนที่สุด)รายงานสภาพปัญหาการใช้หลักสูตร

ตามที่  สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียน  รายงานผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ผ่านระบบออนไลน์ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการรายงานได้ที่ http://www.curriculum 51.net  ภายในระหว่างวันที่ 14 – 26  กุมภาพันธ์  2558 นั้น (ตามแนบ) 1.รหัสในระบบฐานข้อมูลจุดเน้น  2.รหัสการเข้าสู่ระบบรายงาน  11  131411 1512

ติดต่อ สพป.สก.1