ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นที่ชำรุด โดยมีผู้ยื่นเอกสาร 5 ราย นั้น

คณะกรรมการจึงได้ดำเนินการตรวสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมหนังสือนี้

IMG_0001

ติดต่อเรา