ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ทรุดโทรมและประสบภัย (สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา FIBA)

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ  เรื่อง  สอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน     อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย (สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา  FIBA) ประจำปีงบประมาณ  2558 ตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546    มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาตามโครงการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

012

ติดต่อ สพป.สก.1