แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ส่งแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดให้เข้าไปดูข้อมูลใน Remote Drive ของกลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1)

ติดต่อ สพป.สก.1