กิจกรรมสังคมสู่อาเซียนเลิศล้ำนำวิชาการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมสังคมสู่อาเซียนเลิศล้ำนำวิชาการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   ระหว่างวันที่ 18- 19  กุมภาพันธ์  2558  มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันเขียนภาษาอังกฤษตามคำบอก,สะกดคำยากภาษาอังกฤษ  และกิจกรรมแข่งขันเปิดดิกชันเนอรี่  แบ่งการแข่งขันเป็นช่วงชั้น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เช่น แสดงละครภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.2, ร้องเพลงประสานเสียงระดับชั้นป.2  ,การแสดงเล่าเรื่องประกอบเพลง ของนักเรียนชั้นอนุบาล  และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นต้น

DSCF8952

DSCF8955

DSCF8956

DSCF8958

DSCF8959

DSCF8960

DSCF8964

DSCF8966

DSCF8967

DSCF8970

DSCF8971

DSCF8972

DSCF8974

DSCF8978

DSCF8981

DSCF8983
DSCF8995

DSCF9004

DSCF9006

DSCF9010

DSCF9016

DSCF9021

DSCF9022

DSCF9030

DSCF9033

DSCF9036

DSCF9040

DSCF9046

DSCF9047

DSCF9051

DSCF9054

DSCF9055

DSCF9056

DSCF9058

DSCF9060

DSCF9061

DSCF9062

DSCF9064

DSCF9065

DSCF9068

DSCF9071

DSCF9074

ติดต่อเรา