รับทุนการศึกษาจากครอบครัวใจบุญ

 

คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน และกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอขอบคุณครอบครัวมาฤทธิ์

ที่มอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ วัดหนองบอน

***********

2 4 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15 14 17 18 19 20

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1